Trường Chúa Nhật

Trong giai đoạn Hội Thánh vừa mới được thành lập, thuật ngữ "Cơ-đốc Giáo Dục" chưa được sử dụng phổ cập, nên ban nầy cũng chưa được lập ra trong Hội Thánh. Do đó Ban Trường Chúa Nhựt được xem là nòng cốt trong chương trình trang bị và huấn luyện cho cả Cựu và Tân Tín Hữu. Lúc đó, Hội Thánh chúng ta tổ chức trường Chúa Nhựt theo phương thức quen thuộc là chỉ phân lớp dựa theo lứa tuổi, do đó Hội Thánh đã có các lớp Tráng Niên, Thanh Niên, Thiếu Niên, Thiếu Nhi và Ấu Nhi học theo tài liệu được Giáo Hạt phổ biến.

Theo đà tăng trưởng của Hội Thánh, từ năm 2000 đến nay, Hội Thánh Westminster đã lập ra Ban Cơ-đốc Giáo Dục hẳn hoi, đúng theo quy cách, để lãnh đạo và chỉ đạo toàn bộ hệ thống Cơ đốc Giáo dục của Hội Thánh.

Trường Chúa Nhựt vẫn được xem là cột trụ, được tăng bổ thêm nhiều lớp.

Vẫn theo tiêu chuẩn tuổi tác, bổ sung thêm các lớp Thanh Tráng và lớp Ân Điển, đồng thời các lớp cũng được xếp theo cấp độ của học liệu, phương thức phụ trách lớp được cải tiến, và mỗi năm tăng cường thêm nhiều giáo viên.

Vì mục tiêu phát triển Hội Thánh không chỉ nhắm vào số lượng, mà chất lượng thuộc linh mới là chủ yếu. Trường Chúa Nhựt là một trong các phương thức chẳng những để đáp ứng mà còn để trắc nghiệm chất lượng thuộc linh đó. Đó là lý do Hội Thánh đang quyết tâm đẩy mạnh chương trình Cơ Đốc Giáo Dục.