Thanh Tráng

Ban Thanh Tráng Hội thánh Westminster được thành lập chính thức vào năm 1993. Số lượng các anh chị tham gia Ban Thanh Tráng lúc ban đầu khoảng 15 người. Từ đó đến nay, Ban Thanh Tráng đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm khác nhau. Dầu vậy, Ban Thanh Tráng đã trung tín duy trì sinh hoạt nhằm mục đích:
• Tôn vinh, thờ phượng Chúa.
• Xây dựng tinh thần đoàn kết, thông công, hiệp nhất trong Chúa giữa vòng các anh chị em trong lứa tuổi Thanh Tráng.
• Khích lệ lòng yêu mến Chúa của mọi người để góp phần hầu việc Chúa tại Hội Thánh Westminster.

Ngoài các chương trình thờ phượng trên, Ban Thánh Tráng chúng tôi cũng tổ chức những buổi nhóm thờ phượng và thông công với nhau tại nhà riêng của các thành viên. Trong các chương trình này, ngoài việc nghe lời Chúa, chúng tôi còn có các sinh hoạt vui nhộn khác như trao đổi quà, diễn kịch, trò chơi... Qua những sinh hoạt này, anh chị em trong Ban Thanh Tráng có dịp để thông công, gắn bó với nhau nhiều hơn.
Chúng tôi dâng lời cám ơn Chúa vì Ngài đã thăm viếng Ban Thanh Tráng trong năm qua. Hiện nay, Ban Thanh Tráng nhóm lại trung bình từ 30-40 người.