Nam Giới & Phụ Nữ

Ban Nam Giới Hội Thánh Westminster được thành lập chính thức vào năm 1993. Từ đó đến nay, Ban Nam Giới  đã trung tín duy trì sự thờ phượng, thông công trong Chúa giữa vòng nam giới trong Hội thánh. Mục đích của Ban Nam Giới bao gồm:

•  Liên kết những người Nam trong Hội Thánh Westminster
•  Xây dựng tinh thần đoàn kết, hiệp nhất trong Chúa .
•  Khích lệ lòng yêu mến Chúa của mọi người đồng thời dự phần hỗ trợ, cộng tác với các Ban ngành khác để lo công việc Chúa tại Hội Thánh địa phương.
•  Góp phần truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa Jesus cho những người chưa biết Chúa đồng thời cũng góp phần hỗ trợ cho các chương trình truyền giáo chung của Hội thánh.

Với lòng biết ơn Chúa, Ban Phụ Nữ chúng tôi sẵn sàng hưởng ứng mọi nhu cầu của Hội-Thánh đề ra. Với quyết tâm phục vụ Chúa và phục vụ tha nhân cho đến khi gặp mặt Ngài. Một số sinh hoạt của Ban Phụ Nữ:

1. Đố Kinh-Thánh có thưởng để khích lệ nhau trong sự học, đọc và suy gẫm Lời Chúa.
2. Ca ngợi – Tôn vinh – Chúc tụng Chúa.
3. Làm chứng ơn phước Chúa ban cho mỗi người trong tháng vừa qua, qua thì giờ này chúng tôi được sự khích lệ, an ủi, cảm thông, để cùng hòa lòng cám ơn Chúa về những ơn lành Chúa ban, đồng thời tìm đến nhau, và cầu thay cho nhau.