Cầu Nguyện

Câu hỏi được đặt ra: Tại sao chúng ta phải cầu nguyện? Lời Chúa trong Kinh-thánh bày tỏ cho chúng ta có rất nhiều lý do để chúng ta cần phải cầu nguyện. Tôi chỉ nêu một vài lý do ở đây:

1. Cầu nguyện là một hình thức phục vụ Đức Chúa Trời
2. Cầu nguyện là bày tỏ lòng vâng phục của chúng ta đối với Chúa vì Chúa truyền lệnh cho chúng ta phải cầu nguyện
3. Cầu nguyện là chúng ta noi theo gương của Chúa và Hội-thánh đầu tiên
4. Cầu nguyện là để nhận lời hứa ban của Chúa vì Chúa hứa rằng: Khi chúng ta cầu xin những điều đẹp ý Ngài, Ngài sẽ ban cho chúng ta những gì chúng ta cầu xin.
5. Cầu nguyện là để chúng ta nhận sức Chúa ban cho để chúng ta vượt qua những cám dỗ trong cuộc đời.

6.  Cầu nguyện là để chúng ta vượt qua những ngăn trở của Ma-quỉ.
7.  Cầu nguyện là chúng ta tìm cầu sự hướng dẫn của Chúa trước những quyết định, hay những công việc chúng ta phải làm dù lớn hay nhỏ.
8.  Cầu nguyện là phương cách chúng ta tìm biết ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống chúng ta.

Tóm lại:

Đối với con cái Chúa cầu nguyện là hơi thở tâm-linh. Đã là hơi thở thì chúng ta không thể nào ngưng thở được. Vì vậy mà Lời Chúa khuyến giục chúng ta phải cầu nguyện không thôi.
Trong Kinh-thánh cũng như ngoài thực tế có nhiều câu chuyện cho chúng ta thấy sức mạnh của sự hiệp nguyện của con dân Chúa.